Comunicat de la JCPE d´Alacant davant la EBAU

examenes ebau

Un títol no decideix: la teua lluita, sí

Abans de res, des de la Joventut Comunista dels Pobles d’Espanya volem donar-te l’enhorabona per haver accedit a l’educació superior universitària, però què ens queda a la joventut després de l’EBAU? És cert que una titulaciósuperior t’assegura un futur digne? La resposta és no, rotundament NO.

La pandèmia ha empitjorat la ja precària situació de l’estudiantat de classe treballadora, que ja havia de compaginar, en molts casos, l’estudi amb el treball. Entrar a la Universitatimplica pagar primeres matrícules abusives, que malgrat la modalitat en línia no han baixat de preu. Preus que augmenten quan cal repetir assignatures, la qual cosa afecta directament a qui concilia treball amb estudi.

Malgrat aconseguir el nostre títol universitari,res ens assegura poder entrar en el món laboral. Enguany, l’Eurostat va situar Espanya en el primer lloc d’atur juvenil, sent de 39,6% i afectant 585000 joves. La taxa de temporalitat és del 74%.

Respecte a la retribució del nostre treball, segons l’informe sobre Inserció Laboral d’Egressats (2015) realitzat per la Universitat de Múrcia, “la meitat dels titulats afirmano rebre, de manera mensual i neta, més de 800 euros i el 78,0% no supera els 1000 euros”.

Ens trobem davantuna joventut a la qual, en primer lloc, se li dificulta l’accés alsestudis superiors, amb taxes per a l’EBAU que moltsestudiants no s’han pogut costejar. En segon lloc, posant-nos traves en les universitats, amb preus disparats i amb dificultats perquè la joventut de classe treballadora culmini els seus estudis.

I, per últim, amb atur, temporalitat i la quasi impossibilitat d’independitzar-nos a causa dels elevats preus de l’habitatge, uns preus que «el govern més progressista de la història» ha sigut incapaç de regular.

La burgesia no ha fet una altra cosa que atacar els drets de la classe treballadora mitjançant retallades socials, privatitzacions progressives, reformes educatives i laborals, lleis repressives, etc. En confrontació a políticsque compren títols, observem l’evident diferència social entrel’elitiaquells que hem de treballar i estudiar per tirar endavant.

Per totes aquestes condicions que ens imposa el capitalisme espanyol, els governs successius que el gestionen i l’oligarquia europea representada a la UE, des de la JCPE fem una crida a tot l’alumnatperquè s’organitze i lluite, juntament amb els teus companys de facultat i de classe, perquè a tots i a totes ens correspon la tasca de recuperar els drets que la burgesia ensha negat.Per un futur en quees vejarecompensat el nostre esforç i el de les nostresfamílies per cursar estudis superiors, en el que la nostra titulació ens garantisca un futur dignesensel’explotació laboral.

Un sistema que s’alimenta furtant el nostre treball no ens donarà cap mena de concessió. Com a futur de la classe treballadora que som, només podem optar a destruir-lo i alliberar-nos de les cadenes que ens lliguen i baix les quals van subjugar els nostres pares.

Per una educació pública i de qualitat al servei de la classe obrera

Examenes de la EBAU

Comunicado de la JCPE en Alicante ante la EBAU

¡Un título no decide: tu lucha, sí!

Antes de nada, desde la Juventud Comunista de los Pueblos de España queremos darte la enhorabuena por haber accedido a la educación superior universitaria, pero ¿qué nos queda a la juventud después de la EBAU? ¿Es cierto que una titulación superior te asegura un futuro digno? La respuesta es no, rotundamente NO.

La pandemia ha empeorado la ya precaria situación del estudiantado de clase trabajadora, que ya tenía que compaginar, en muchos casos, el estudio con el trabajo. Entrar a la Universidad implica pagar primeras matrículas abusivas, que a pesar de la modalidad en líneano han bajado de precio. Precios que aumentan cuando hay que repetir asignaturas, lo cual afecta directamente a quien concilia trabajo con estudio.

A pesar de conseguir nuestro título universitario, nada nos asegura poder entrar en el mundo laboral. Este año, la Eurostat situó a España en el primer puesto de paro juvenil, siendo de 39,6% y afectando a 585.000 jóvenes. La tasa de temporalidad esdel 74%.

Respecto a la retribución de nuestro trabajo, según el informe sobre Inserción Laboral de Egresados (2015) realizado por la Universidad de Murcia, “la mitad de los titulados afirmano recibir, de manera mensual y neta, más de 800 euros y el 78,0% no supera los 1.000 euros”.

Nos encontramos ante una juventud a la que, en primer lugar, se le dificulta el acceso a los estudios superiores, con tasas para la EBAU que muchos estudiantes no se han podido costear. En segundo lugar, poniéndonos trabas en las universidades, con precios disparados y con dificultades para que la juventud de clase trabajadora culmine sus estudios. Y, por último, con paro, temporalidad y la casi imposibilidad de independizarnos por los elevados precios de las viviendas, precios que “el gobierno más progresista de la historia” ha sido incapaz de regular.

La burguesía no ha hecho más que atacar los derechos de la clase trabajadora, mediante recortes sociales, progresivas privatizaciones, reformas educativas y laborales, leyes represivas, etc. Frente a políticos que compran títulos, vemos la evidente diferencia social entre la élite y quienes debemos de trabajar y estudiar para salir adelante.

Por todas estas condiciones que nos impone el capitalismo español, los sucesivos gobiernos que lo gestionan y la oligarquía europea representada en la UE, desde la JCPE hacemos un llamamiento a todo el estudiantado para que se organice y luche junto a sus compañeros de facultad y de clase, porque a todos y todas nos atañe la tarea de recuperar los derechos que la burguesía nos ha negado. Por un futuro en el que se vea recompensado nuestroesfuerzo y el de nuestras familias para cursar estudios superiores, en el que nuestra titulación nos garantice un futuro digno sin explotación laboral.

Un sistema que se nutre del robo de nuestro trabajo no nos va a dar ninguna concesión. Como futuro de la clase trabajadora que somos, solo podemos pretender destruirlo y librarnos de las cadenas que nos atan y bajo las que subyugaron a nuestros padres.

Por una educación pública y de calidad al servicio de la clase obrera